Trong quá khứ, người ta đã tạo ra nhiều thành ngữ và tục ngữ như “Sóng cả không ngã tay...