Để đạt được mục tiêu tài chính của mình và đầu tư một cách thông minh, việc lập kế hoạch...